Komu udzielane jest zezwolenie na pobyt czasowy

Jeżeli cudzoziemiec udowodni konieczność zamieszkania na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 3 miesiące, wtedy może składać wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Można złożyć wniosek na pobyt czasowy, jeżeli zachodzą poniższe okoliczności oraz chcesz:

 • mieszkać i pracować w Polsce
 • chcesz mieszkać w Polsce i pracować w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • przebywać w Polsce i studiować na wyższych studiach stacjonarnych lub jesteś absolwentem polskiej uczelni, poszukującym pracy
 • chcesz przebywać w Polsce i prowadzisz tutaj działalność gospodarczą
 • przebywasz w Polsce w związku z wykonywaniem pracy sezonowej
 • jesteś członkiem rodziny cudzoziemca i chcesz zalegalizować swój pobyt w Polsce
 • mieszkasz w Polsce i chcesz zalegalizować pobyt członków swojej rodziny
 • jesteś małżonkiem dzieckiem małżonka obywatela RP, albo innym członkiem rodziny obywatela Polski

Wniosek na zezwolenie można składać także, kiedy zachodzą inne okoliczności, uzasadniające twój pobyt w Polsce. Zezwolenie na pobyt czasowy udziela się cudzoziemcom na okres do 3 lat. 

Zezwolenie na pobyt czasowy

Gdzie można starać się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

Cudzoziemiec składa zezwolenie na pobyt osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

W celu wydania karty pobytu, przy składaniu wniosku od cudzoziemca  są pobierane odciski linii papilarnych.

Potrzebne dokumenty:

 • wypełniony i podpisany wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
 • cztery aktualne fotografie
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu)
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy.

Pobyt cudzoziemca w trakcie oczekiwania na wydanie zezwolenia 

Jeśli cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w okresie legalnego pobytu i wniosek ten nie zawierał braków formalnych lub zostały one uzupełnione w terminie, wojewoda zamieści w dokumencie podróży odcisk stempla, który jest potwierdzeniem złożenia wniosku na pobyt. Wtedy pobyt cudzoziemcajest legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna. Trzeba jednak pamiętać, iż umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen. Można jedynie wyjechać do kraju pochodzenia. Jeżeli cudzoziemiec pochodzi z państwa objętego obowiązkiem wizowym, musi uzyskać wizę, żeby powrócić do Polski.

Czas oczekiwania na wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy

Czas wydania decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy wynika z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Ustawy o cudzoziemcach i  nastąpi dopiero po upływie 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. 

Odmową zezwolenia na pobyt czasowy jest odmowa wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli  w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego zezwolenia cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie: 

 • wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na to terytorium wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe
 • zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu
 • zgody na pobyt tolerowany lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo w związku z udzieleniem mu azylu, ochrony uzupełniającej lub ochrony czasowej, lub nadaniem mu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej

Odmowa zezwolenia na pobyt czasowy skutkuje także, gdy cudzoziemiec:

 • posiada zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • ubiega się o udzielenie ochrony międzynarodowej lub o udzielenie azylu, 

jest zatrzymany, umieszczony w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców, lub stosuje się wobec niego środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju

 • odbywa karę pozbawienia wolności lub jest tymczasowo aresztowany, przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po tym, jak został zobowiązany do powrotu, i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, także w przypadku przedłużenia tego terminu
 • jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku odmowy udzielenia lub cofnięciu zezwolenia pobytowego, w przypadku odmowy udzielania lub cofnięcia ochrony międzynarodowej, bądź w przypadku umorzenia postępowania w wyżej wymienionych sprawach
 • przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (nie stosuje się w przypadku wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną)

Cofnięcie zezwolenia na pobyt czasowy

Cofnięcie zezwolenia na pobyt czasowy nastąpi, jeśli

 • cudzoziemiec przestał spełniać wymogi udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy
 • ustał deklarowany cel pobytu cudzoziemca
 • pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany
 • cudzoziemiec złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe, fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane
 • zalega z uiszczeniem podatków lub nie zwrócił kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, które zostały pokryte z budżetu państwa.

Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę jest rodzajem zezwolenia na pobyt czasowy, w którym łączą się dwie procedury – legalizacja pracy oraz legalizacja pobytu cudzoziemca. Takie zezwolenie jest skierowane do cudzoziemców, którzy przebywają na terytorium Polski w związku z zamiarem wykonywania pracy. Legalizacja pobytu i pracy daje możliwość ubiegania się w ramach jednej procedury o zezwolenie, które będzie uprawniało zarówno do pracy, jak i do pobytu w Polsce.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę wydawane jest, jeżeli są spełnione następne warunki:

 • posiadanie regularnego i stabilnego źródło dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i osób pozostających na jego utrzymaniu
 • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski
 • posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania
 • wynagrodzenie cudzoziemca nie jest niższe od stawek oferowanych za pracę w danej branży innym pracownikom polskim
 • powiatowy urząd pracy nie zaspokoił potrzeby kadrowe pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub uzyskał negatywny wynik rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.

Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę cudzoziemcowi wydawana jest karta pobytu.

Więcej informacji udzielamy podczas konsultacji osobistej. Pomożemy Ci uzyskać kartę pobytu oraz złożyć wniosek na pobyt czasowy. Pośredniczymy w uzyskiwaniu zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce.  Uzupełniamy wnioski oraz komunikujemy się z urzędami.

Przydatne linki:

Urząd do Spraw Cudzoziemców