Karta pobytu czasowego dla cudzoziemca w Ostrołęce jest wydawana na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce. W zależności od tego, o jakie zezwolenia na pobyt starać się można uzyskać kartę pobytu czasowego, kartę pobytu stałego lub kartę rezydenta długoterminowego UE. Karta pobytu jest dokumentem, który potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Polski. Cudzoziemcy, którzy posiadają ważną kartę pobytu uprawnieni do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

Karta pobytu czasowego dla cudzoziemca w Ostrołęce – jakie warunki trzeba spełnić?

Jeżeli cudzoziemiec planuje zamieszkać na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 3 miesiące, wtedy może składać wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

 Wniosek na pobyt czasowy można złożyć, jeżeli zachodzą poniższe okoliczności oraz chcesz:

 • mieszkać i pracować w Polsce
 • chcesz mieszkać w Polsce i pracować w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • przebywać w Polsce i studiować na wyższych studiach stacjonarnych lub jesteś absolwentem polskiej uczelni, poszukującym pracy
 • chcesz przebywać w Polsce i prowadzisz tutaj działalność gospodarczą
 • przebywasz w Polsce w związku z wykonywaniem pracy sezonowej
 • jesteś członkiem rodziny cudzoziemca i chcesz zalegalizować swój pobyt w Polsce
 • mieszkasz w Polsce i chcesz zalegalizować pobyt członków swojej rodziny
 • jesteś małżonkiem dzieckiem małżonka obywatela RP, albo innym członkiem rodziny obywatela Polski

O kartę pobytu czasowego można starać się, kiedy zachodzą inne okoliczności, uzasadniające pobyt cudzoziemca w Polsce.

Na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udziela się karta pobytu czasowego dla cudzoziemca w Ostrołęce na okres do 3 lat. 

Trzeba pamiętać, że wniosek o zezwolenie na pobyt cudzoziemiec powinien złożyć nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski. Wniosek oraz wszystkie niezbędne dokumenty cudzoziemiec składa osobiście do Wojewody Mazowieckiego. W celu wydania karty pobytu, przy składaniu wniosku od cudzoziemca są pobierane odciski linii papilarnych.

Karta pobytu czasowego dla cudzoziemca w Ostrołęce jest wydawana w terminie 60 dni. Termin ten liczy się od dnia, kiedy nastąpi ostatnie z następujących zdarzeń:

– osobiste stawiennictwo w urzędzie wojewódzkim po złożeniu tego wniosku, chyba że wobec cudzoziemca nie stosuje się wymogu osobistego stawiennictwa

– cudzoziemiec złożył wniosek, który nie zawiera braków formalnych lub zostały one uzupełnione

– cudzoziemiec przedłożył dokumenty, potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku

Karta pobytu czasowego dla cudzoziemca w Ostrołęce przez internet || zamów >>

Karta pobytu czasowego dla cudzoziemca w Ostrołęce

Karta pobytu stałego dla cudzoziemca w Ostrołęce

Zezwolenie na pobyt stały udzielane jest w przypadkach określonych w ustawie o cudzoziemcach, między innymi, gdy cudzoziemiec jest:

 • małoletnim dzieckiem polskiego obywatela
 • małoletniego dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • małżonkiem obywatela RP
 • osobą o polskim pochodzeniu, która zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • posiadaczem ważnej Karty Polaka, który zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Po uzyskaniu zezwolenie na pobyt stały na terytorium Polski, wydawana jest karta pobytu stałego dla cudzoziemca w Ostrołęce. Zezwolenie na pobyt udziela się na czas nieoznaczony. Jednak karta pobytu stałego jest ważna przez 10 lat. Po upływie okresu ważności tej karty, należy się postarać o kolejną kartę pobytu stałego.

Termin rozpatrzenia wniosku o zezwolenie na pobyt stały stanowi 6 miesięcy. Termin ten biegnie od dnia, kiedy nastąpi ostatnie z następujących zdarzeń:

– osobiste stawiennictwo w urzędzie wojewódzkim po złożeniu tego wniosku, chyba że wobec cudzoziemca nie stosuje się wymogu osobistego stawiennictwa

– cudzoziemiec złożył wniosek, który nie zawiera braków formalnych lub zostały one uzupełnione

– cudzoziemiec przedłożył dokumenty, potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku

Zezwolenie na pobyt przez internet || zamów >>

Karta pobytu czasowego dla cudzoziemca w Ostrołęce

Niezbędne dokumenty do wniosku o zezwolenie na pobyt

 • wypełniony oraz podpisany wniosek o zezwolenie na pobyt
 • cztery aktualne fotografie
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu)
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek udzielenia zezwolenia na pobyt oraz danych zawartych we wniosku
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli wniosek na zezwolenie został złożony w trakcie legalnego pobytu cudzoziemca, nie zawiera braków formalnych lub zostały one  uzupełnione w terminie, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla. Stempel w paszporcie potwierdza złożenie wniosku. W rezultacie pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku, do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stanie się ostateczna.

Pobyt cudzoziemca w trakcie oczekiwania na kartę pobytu

Jeśli cudzoziemiec złożył wniosek w okresie legalnego pobytu i wniosek ten nie zawierał braków formalnych lub zostały one uzupełnione w terminie, wojewoda zamieści w dokumencie podróży odcisk stempla, który jest potwierdzeniem złożenia wniosku na pobyt. W tej sytuacji pobyt jest legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stanie się ostateczna. Trzeba jednak pamiętać, iż umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen. Można jedynie wyjechać do kraju pochodzenia. Jeżeli cudzoziemiec pochodzi z państwa objętego obowiązkiem wizowym, musi uzyskać wizę, żeby powrócić do Polski. Na koniec trzeba zaznaczyć, że karta pobytu czasowego dla cudzoziemca w Ostrołęce wydawana jest tylko po udzieleniu pozytywnej decyzji o zezwolenie na pobyt w Polsce.

 

Przydatne linki:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

 

Inne artykuły