§ 1
Postanowienia wstępne

1. Strona internetowa Firmy ASKOR, dostępna pod adresem internetowym www.askor.waw.pl, prowadzona jest przez ASKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie KRS 0000904059, NIP 5252865222, REGON 389120257.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów indywidualnych, jak również do Przedsiębiorców korzystających ze strony internetowej. Określa zasady korzystania ze świadczonych przez Firmę usług za pośrednictwem internetu.

§ 2
Definicje

1. Klient (Zamawiający) – osoba fizyczna, osoba prawna, każdy podmiot dokonujący zamówienia za pośrednictwem strony internetowej, gdzie są podane wszystkie usługi świadczone przez Firmę.
2. Firma – ASKOR Sp. z o. o. prowadząca stronę internetową askor.waw.pl
3. Strona – strona internetowa prowadzona przez Firmę pod adresem internetowym www.askor.waw.pl
4. Regulamin – niniejszy regulamin strony internetowej.
5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza.
6. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie umożliwiający złożenie Zamówienia.
7. Usługa – dostępna na stronie usługa świadczona przez Firmę oraz wybrana przez Klienta.

§ 3
Kontakt z Firmą

1. Adres Firmy: Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa
2. Adres e-mail: info@askor.waw.pl
3. Numer telefonu: 881 760 152
4. Numer rachunku bankowego: 17 1240 1040 1111 0011 0673 2361
5. Klient może porozumiewać się z Firmą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie z Firmą w godzinach 10 – 17.

§ 4
Informacje ogólne

1. Firma w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie strony internetowej nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Usługi świadczone przez Firmę możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
3. Ceny podane na stronie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Usługę oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe).

§ 5

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. wybrać na stronie usługę będącą przedmiotem Zamówienia
2. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu przesyłki, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
3. przesłać drogą mailową wszystkie niezbędne dane oraz skany niezbędnych dokumentów do realizacji zamówienia
4. opłacić złożone zamówienie oraz przesłać podpisany oryginał pełnomocnictwa w formie papierowej na adres pocztowy podany w potwierdzeniu zamówienia.
5. druk pełnomocnictwa wysyłamy na e-mail po potwierdzeniu zamówieniu i dokonaniu opłaty.

§ 6
Wykonanie zamówienia

1. Po złożeniu Zamówienia niezwłocznie potwierdzamy jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmujemy Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.
2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności  równej 100% wartości zamówienia od razu po przyjęciu go do realizacji, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
3. W trakcie realizacji zamówienia weryfikujemy wszystkie dane oraz wysyłamy listę dokumentów niezbędnych do spełnienia warunków uzyskania odpowiedniej usługi. Weryfikacja danych oraz wysłanie listy dokumentów wskazanych powyżej jest odrębną, płatną z góry dodatkową usługą o wartości 20% ceny głównej usługi.
4. Jeżeli po weryfikacji, dane oraz dokumenty podane przez Zamawiającego spełniają wszystkie warunki niezbędne do realizacji usługi (uzyskania odpowiedniego dokumentu), to koszt weryfikacji wlicza się do ceny wybranej usługi przez Zamawiającego.

§ 7
Reklamacja i gwarancja

1. Firma nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia uzyskania dokumentów z powodu awarii systemu informatycznego urzędów wydających właściwe dokumenty, zamknięciem lub ograniczeniem funkcjonowania urzędów w związku z COVID oraz opóźnienia przez firmę dostarczającą przesyłkę.
2. Zobowiązanie Firmy wobec Klienta jest zobowiązaniem starannego działania, a nie rezultatu. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, iż Firma nie gwarantuje pomyślnego rezultatu usługi, ani też wykonania jej w ustalonym terminie.
3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza zamówienia na stronie przez Klienta. Wnioski przygotowywane są niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia i nie ma możliwości zmiany wpisanych danych. Zamówienie jest na zlecenie i ściśle związane z osobą Zamawiającego toteż w przypadku gdy zamówienie zostało opłacone a następnie anulowane, zamawiający obciążany jest kosztem zamówienia, liczonym proporcjonalnie do etapu realizacji zamówienia. Zamawiający może być zatem obciążony kosztem przygotowania wniosku oraz opłatami skarbowymi. Po wydaniu dokumentu z urzędu nie ma możliwości jego zwrotu.

§ 8
Dane osobowe na Stronie

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest Firma ASKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie KRS 0000904059, NIP 5252865222, REGON 389120257.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Strony internetowej zbierane są w celu realizacji zamówień zgodnie z przepisami RODO i nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zamówienia skutkuje brakiem możliwości realizacji tego zamówienia.
4. Złożenie zamówienia na stronie askor.waw.pl za pomocą formularza zamówienia, równoznaczne jest z zapoznaniem się i przyjęciem postanowień niniejszego Regulaminu – zasad i warunków korzystania z usług oraz Polityki Prywatności dotyczącej ochrony danych osobowych.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych.