§ 1
Introductory provisions

1. The website of ASKOR company, available at www.askor.waw.pl, is operated by ASKOR LIMITED LIABILITY COMPANY with its registered office in Warsaw KRS 0000904059, NIP 5252865222, REGON 389120257.

2. These Regulations are addressed both to individual customers and Entrepreneurs using the website. Define the rules for using the services provided by the Firm via the Internet.

§ 2
Definitions

1. Customer (Ordering Party) – an individual, legal entity, any person who places an order through the website, where are all the services provided by the Company.
2. Firm – ASKOR LLC the operator of the website askor.waw.pl
3. Website – website maintained by the Company at the internet address www.askor.waw.pl
4. Regulations – these website regulations.
5. Order – the client’s application submitted through the form.
6. Order form – an interactive form available on the website that allows you to place an Order.
7. Service – a service available on the website, provided by the Company and selected by the Client.

§ 3
Contact with the Company

1. Company address: Plac Bankowy 2, 00-095 Warsaw
2. E-mail address: info@askor.waw.pl
3. Telephone number: 881 760 152
4. Bank account number: 17 1240 1040 1111 0011 0673 2361
5. The Client may communicate with the Company using the addresses and telephone numbers given in this paragraph.
6. The Client can communicate with the company by phone between 10:00 and 17:00.

§ 4
General information

1. The company, to the fullest extent permitted by law, is not liable for any disruptions, including interruptions in the functioning of the Website, caused by force majeure, illega actions of third parties or incompatibility of the Website with the Client’s technical infrastructure.
2. You do not need an account to view the website. Placing orders by the Client for the Services provided by the Company is possible by providing the necessary personal and address data that allow processing the Order.
3. The prices on the website are given in Polish PLN and are gross prices (including VAT).
4. The total (final) amount to be paid by the Client consists of the price for the Service and the cost of delivery (including payment for transport, delivery and postal services).

§ 5
Ordering rules

To place an Order you need:
1. select the service that is the subject of the Order on the website
2. fill in the Order Form by entering the details of the Order recipient and the shipping address, enter the invoice details if different from the details of the Order recipient
3. send by e-mail all the necessary data and scanned copies of the necessary documents for the order
4. pay for the completed order and send the signed original power of attorney in paper form to the postal address given in the order confirmation
5. we send the power of attorney form by email after confirming the order and making the payment.

§ 6
The Order realization

1. After placing the Order, we immediately confirm its receipt and at the same time accept the Order for realization. Confirmation of receipt of the Order and its acceptance for realization takes place by sending the Client the appropriate e-mail to the Client’s e-mail address given when placing the Order, which contains at least the Seller’s application for receipt of the Order and its acceptance for realization.
2. The Client is obliged to make a payment equal to 100% of the order value immediately after accepting it for execution, otherwise the order will be canceled.
3. During the realization of the order, we verify all the data and send a list of necessary documents to get the service. Data verification and sending the list of documents mentioned above is a separate, paid in advance additional service worth 20% of the main service price.
4. If, after verification, the data and documents given by the Customer meet all the conditions necessary for the performance of the service (getting appropriate document), the cost of verification shall be included in the price of the service selected by the Customer.

§ 7
Complaints and guarantee

1. The Company is not responsible for delays in receiving documents due to failure of IT systems of administrations that issue relevant documents, closure or restriction of the functioning of administrations through COVID, and delays by the companies delivering the parcel.
2. The Company’s obligation to the Customer is an obligation to act with care and diligence, not a result. The Customer accepts that the Company does not guarantee the successful result of the service or its performance within the agreed time limit.
3. The Company is not responsible for incorrect filling of the order form on the website by the customer. Applications are prepared immediately after receiving the order and it is not possible to change the entered data. The order is commissioned work and closely related to the person of the Customer, so if the order has been paid for and then canceled, the Customer is charged with the cost of the order, calculated proportionally to the stage of the realization. The Customer may be charged with the cost of preparing the application and administrative fees. After issuing the document by the administration, it cannot be returned.

§ 8
Personal data on the Website

1. The administrator of the Clients’ personal data collected through the website is ASKOR LIMITED LIABILITY COMPANY with its registered office in Warsaw KRS 0000904059, NIP 5252865222, REGON 389120257.
2. Customer personal data collected by the administrator through the Website is collected for preparing the orders in accordance with the provisions of RODO and will not be used for marketing purposes.
3. Providing personal data is voluntary, but if you don’t give the personal data noticed in the Regulations necessary for the order it results in the inability to complete the order.
4. Placing an order on the askor.waw.pl website using the order form is tantamount to reading and accepting these Regulations – the terms and conditions of using services and the Privacy Policy regarding the protection of personal data.

§ 9
Final provisions

1. The Company reserves the right to amend the Regulations for important reasons, that is: changes in the law, changes in payment and delivery methods to the extent to which these changes affect the implementation of these Regulations. The Seller will inform the Customer about each change at least 7 days in advance.
2. In matters not covered by these Regulations, generally accepted provisions of Polish law shall apply, in particular: the Civil Code, the law on electronic services, the law on personal data protection.

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Strona internetowa Firmy ASKOR, dostępna pod adresem internetowym www.askor.waw.pl, prowadzona jest przez ASKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie KRS 0000904059, NIP 5252865222, REGON 389120257.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów indywidualnych, jak również do Przedsiębiorców korzystających ze strony internetowej. Określa zasady korzystania ze świadczonych przez Firmę usług za pośrednictwem internetu.

§ 2
Definicje

1. Klient (Zamawiający) – osoba fizyczna, osoba prawna, każdy podmiot dokonujący zamówienia za pośrednictwem strony internetowej, gdzie są podane wszystkie usługi świadczone przez Firmę.
2. Firma – ASKOR Sp. z o. o. prowadząca stronę internetową askor.waw.pl
3. Strona – strona internetowa prowadzona przez Firmę pod adresem internetowym www.askor.waw.pl
4. Regulamin – niniejszy regulamin strony internetowej.
5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza.
6. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie umożliwiający złożenie Zamówienia.
7. Usługa – dostępna na stronie usługa świadczona przez Firmę oraz wybrana przez Klienta.

§ 3
Kontakt z Firmą

1. Adres Firmy: Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa
2. Adres e-mail: info@askor.waw.pl
3. Numer telefonu: 881 760 152
4. Numer rachunku bankowego: 17 1240 1040 1111 0011 0673 2361
5. Klient może porozumiewać się z Firmą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie z Firmą w godzinach 10 – 17.

§ 4
Informacje ogólne

1. Firma w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie strony internetowej nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Usługi świadczone przez Firmę możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
3. Ceny podane na stronie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Usługę oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe).

§ 5

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. wybrać na stronie usługę będącą przedmiotem Zamówienia
2. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu przesyłki, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
3. przesłać drogą mailową wszystkie niezbędne dane oraz skany niezbędnych dokumentów do realizacji zamówienia
4. opłacić złożone zamówienie oraz przesłać podpisany oryginał pełnomocnictwa w formie papierowej na adres pocztowy podany w potwierdzeniu zamówienia.
5. druk pełnomocnictwa wysyłamy na e-mail po potwierdzeniu zamówieniu i dokonaniu opłaty.

§ 6
Wykonanie zamówienia

1. Po złożeniu Zamówienia niezwłocznie potwierdzamy jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmujemy Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.
2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności  równej 100% wartości zamówienia od razu po przyjęciu go do realizacji, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
3. W trakcie realizacji zamówienia weryfikujemy wszystkie dane oraz wysyłamy listę dokumentów niezbędnych do spełnienia warunków uzyskania odpowiedniej usługi. Weryfikacja danych oraz wysłanie listy dokumentów wskazanych powyżej jest odrębną, płatną z góry dodatkową usługą o wartości 20% ceny głównej usługi.
4. Jeżeli po weryfikacji, dane oraz dokumenty podane przez Zamawiającego spełniają wszystkie warunki niezbędne do realizacji usługi (uzyskania odpowiedniego dokumentu), to koszt weryfikacji wlicza się do ceny wybranej usługi przez Zamawiającego.

§ 7
Reklamacja i gwarancja

1. Firma nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia uzyskania dokumentów z powodu awarii systemu informatycznego urzędów wydających właściwe dokumenty, zamknięciem lub ograniczeniem funkcjonowania urzędów w związku z COVID oraz opóźnienia przez firmę dostarczającą przesyłkę.
2. Zobowiązanie Firmy wobec Klienta jest zobowiązaniem starannego działania, a nie rezultatu. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, iż Firma nie gwarantuje pomyślnego rezultatu usługi, ani też wykonania jej w ustalonym terminie.
3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza zamówienia na stronie przez Klienta. Wnioski przygotowywane są niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia i nie ma możliwości zmiany wpisanych danych. Zamówienie jest na zlecenie i ściśle związane z osobą Zamawiającego toteż w przypadku gdy zamówienie zostało opłacone a następnie anulowane, zamawiający obciążany jest kosztem zamówienia, liczonym proporcjonalnie do etapu realizacji zamówienia. Zamawiający może być zatem obciążony kosztem przygotowania wniosku oraz opłatami skarbowymi. Po wydaniu dokumentu z urzędu nie ma możliwości jego zwrotu.

§ 8
Dane osobowe na Stronie

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest Firma ASKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie KRS 0000904059, NIP 5252865222, REGON 389120257.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Strony internetowej zbierane są w celu realizacji zamówień zgodnie z przepisami RODO i nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zamówienia skutkuje brakiem możliwości realizacji tego zamówienia.
4. Złożenie zamówienia na stronie askor.waw.pl za pomocą formularza zamówienia, równoznaczne jest z zapoznaniem się i przyjęciem postanowień niniejszego Regulaminu – zasad i warunków korzystania z usług oraz Polityki Prywatności dotyczącej ochrony danych osobowych.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych.