The permanent residence permit applies to:

 • Minor child of a Polish citizen
 • Minor child of a foreigner who has been granted a permanent residence permit or a long-term resident’s EU residence permit
 • Spouse of a Polish citizen
 • Persons of Polish origin who intend to settle in the territory of the Republic of Poland
 • Holder of a valid Pole’s Card who intends to settle in the territory of the Republic of Poland

A foreigner who has obtained a permanent residence permit on the territory of Poland is issued with a permanent residence card. Permanent residence permit is granted for an indefinite period.

Permanent residence permit

 

 

 

 

Permanent residence card

Necessary documents:

 • completed and signed application for a permanent residence permit
 • four current photos
 • photocopy of a valid travel document (original for verification)

To start the procedure, you must submit the above mentioned documents.

Additional documents differ depending on the purpose of stay in the territory of the Republic of Poland.

More information we provide during the personal consultation.

We will help you obtain a residence card and submit an application for permanent residence.
Mediation in obtaining permanent residence permits in Poland.

We complete and fill out applications and communicate with offices.

Zezwolenie na pobyt stały

Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce

Legalizacja pobytu cudzoziemca polega na uzyskaniu odpowiednich dokumentów pozwalających zamieszkać lub osiedlić się na terytorium Polski. Cudzoziemiec, który posiada zezwolenie na osiedlenie się a pobyt stały może bezterminowo przebywać w Polsce. Zezwolenie na pobyt stały a praca oznacza, iż obcokrajowiec posiadający zezwolenie na pobyt stały, nie musi już dodatkowo starać się o zezwolenie na pracę. Osoba, która ma zezwolenie na pobyt stały w Polsce równa się z obywatelami Polski, co znaczy, że ma prawo prowadzić działalność gospodarczą  oraz podejmować pracę na takich samych warunkach jak obywatele RP. Posiadacz zezwolenia na pobyt stały może korzystać ze świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, systemu oświaty, renty socjalnej na takich samych zasadach jak obywateli Polski. W przyszłości zezwolenie na pobyt stały, daje możliwość cudzoziemcowi uzyskać obywatelstwo polskie. Legalizacja pobytu daje sporo upoważnień dla obcokrajowców, którzy mają zamiar osiedlić się w Polce.

Gdzie złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt stały

Wniosek na zezwolenie cudzoziemiec składa, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Kompletny wniosek wraz z odciskami palców złożyć można wyłącznie podczas umówionej wizyty.

Potrzebne dokumenty:

 • wypełniony i podpisany wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały
 • cztery aktualne fotografie
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu)
 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Czas rozpatrzenia wniosku na pobyt stały

W sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały postępowanie powinno  zakończyć się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Czas wydania decyzji zależy również od indywidualnych okoliczności sprawy. 

Status pobytowy cudzoziemca po złożeniu wniosku

Jeśli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały został złożony w trakcie legalnego pobytu cudzoziemca i nie zawierał braków formalnych, wojewoda zamieści odcisk stempla w dokumencie podróży cudzoziemca. Od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały stanie się ostateczna, pobyt cudzoziemca uważa się za legalny. Należy pamiętać, że umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen. Można jedynie wyjechać do kraju pochodzenia. Jeżeli cudzoziemiec pochodzi z państwa objętego obowiązkiem wizowym, musi uzyskać wizę, żeby powrócić do Polski.

Cudzoziemiec, posiadający zezwolenie na pobyt stały otrzymuje kartę pobytu stałego. W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem cudzoziemcowi tego zezwolenia jest adnotacja „dostęp do rynku pracy”.  Trzeba wziąć pod uwagę, iż zezwolenie na pobyt stały wygasa z mocy prawa z dniem uzyskania przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub nabycia obywatelstwa polskiego.

Więcej informacji udzielamy podczas konsultacji osobistej. Pomożemy Ci uzyskać kartę pobytu oraz złożyć wniosek na pobyt stały. Pośredniczymy w uzyskiwaniu zezwoleń na pobyt stały w Polsce.  Uzupełniamy wnioski oraz komunikujemy się z urzędami.