Zaświadczenie A1 co to jest

Zaświadczenie A1 potrzebne będzie, jeżeli delegujesz pracowników za granicę. Przemieszczanie się osób na terytorium Unii Europejskiej, które wynika z wykonywania pracy przez te osoby w różnych państwach członkowskich, związane jest z koniecznością ustalenia dla tych osób, właściwego systemu zabezpieczenia społecznego.

Wydanie zaświadczenia A1 ma na celu potwierdzenia, któremu ustawodawstwu podlega osoba składająca, jeśli chodzi o opłacanie składek oraz poświadczenia, czy dana osoba nie podlega przepisom dotyczącym opłacania składek w innym państwie.  

Zaświadczenie A1 jest ważnym dokumentem dla osób, które przemieszczają się na obszarze Unii Europejskiej. Posiadacz tego zaświadczenia podlega przepisom państwa, które go wydało, a nie tego, w którym czasowo pracuje.  Dlatego pracownik niezobowiązany podlegać ubezpieczeniom w państwie, z którym związany jest zawodowo do daty wskazanej w tym zaświadczeniu, jego wygaśnięcia lub wycofania przez właściwą instytucję, która go wydała. Możliwość uzyskania zaświadczenia A1 również mają  obywatele państw trzecich, którzy są zatrudnieni w polskiej firmie.

Jak uzyskać zaświadczenie A1

Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 może złożyć pracownik, pracodawca lub osoba pracująca na własny rachunek.  Rodzaj wniosku, który trzeba wypełnić, zależy od tego, jakie zaświadczenie A1 chcemy uzyskać. Wypełniony formularz należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub drogą elektroniczną. Składając wniosek elektronicznie, musisz mieć zarejestrowany profil PUE ZUS. Jeżeli składasz wniosek osobiście lub pocztą, wtedy wypełniony oraz podpisany wniosek musisz dostarczyć do placówki ZUS właściwej dla siedziby płatnika.

Jeśli ZUS będzie dysponował wszystkimi informacjami, wtedy zaświadczenie A1 będzie wydane niezwłocznie. Jeżeli w sprawie będzie potrzeba przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, zaświadczenie A1 zostanie wydane najpóźniej w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać zaświadczenie A1?

Aby osoba, będąca obywatelem państwa trzeciego mogła otrzymać zaświadczenie A1 powinna:

 • Posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów, który uprawnia ją do pobytu w Polsce:
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • zezwolenie na pobyt stały, -zezwolenie na pobyt czasowy oraz pracę,
  • wiza Schengen lub wiza krajowa wydana w celu wykonywania pracy.
 • Być rezydentem podatkowym w Polsce (posiadać certyfikat rezydencji podatkowej).

Spełnienie obu powyższych warunków łącznie jest niezbędne do wydania zaświadczenia przez wszystkie oddziały ZUS.

Co należy dołączyć do wniosku? Aby otrzymać zaświadczenie A1, obywatel państwa trzeciego musi załączyć do wniosku wypełniony formularz, certyfikat rezydencji „Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych”, wydany przez organ podatkowy.

Na jaki okres jest wydawane zaświadczenie A1

Okres ważności zaświadczenia A1 nie może być dłuższy niż zawarta umowa o pracę lub umowa zlecenia, jednocześnie nie może przekraczać 24 miesiące.  Jeśli umowa na oddelegowanie do pracy za granicę jest zawarta na okres dłuższy niż 24 miesiące, to w takim razie nie otrzymasz zaświadczenia. Zaświadczenie A1 wydane przez instytucję jednego państwa członkowskiego jest wiążące dla instytucji oraz służb zatrudnienia innych państw członkowskich, tak długo, jak nie zostanie wycofane lub uznane za nieważne.

Brak zaświadczenia A1 skutki

Wydane przez ZUS zaświadczenia A1, w okresie pracy za granicą potwierdza podleganie ustawodawstwu polskiemu, oraz obowiązku opłacania składek na terytorium Polski.

Uchylenie lub brak zaświadczenia A1 powoduje negatywne skutki:

 • wyłączenie osoby z polskiego systemu zabezpieczenia społecznego z okresem wstecznym powoduje konieczność złożenia odpowiednich dokumentów ubezpieczeniowych oraz
 • konieczność zgłoszenia do systemu zabezpieczenia społecznego innego państwa członkowskiego
 • konieczność ewentualnego zwrotu otrzymanych świadczeń.

Ważne jest, żeby dane, które zostały przekazane podczas ubiegania się o wydanie zaświadczenia A1 były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Dlatego zachęcamy skorzystać z naszych usług oraz przekazać sprawę specjalistom firmy Askor.