Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE dotyczy cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia i spełnia następujące warunki:

  • posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu
  • posiada ubezpieczenie zdrowotne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • posiada potwierdzoną znajomość języka polskiego

Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE na terytorium Polski, wydawana jest karta pobytu. Zezwolenie to udzielane jest na czas nieoznaczony.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Potrzebne dokumenty do zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE:

  • wypełniony i podpisany wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  • cztery aktualne fotografie
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu)

Złożenie powyżej wymienionych dokumentów jest niezbędne do rozpoczęcia procedury.

Więcej informacji udzielamy podczas konsultacji osobistej. Pomożemy Ci uzyskać kartę pobytu oraz złożyć wniosek na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Pośredniczymy w uzyskiwaniu zezwoleń na pobyt  w Polsce. Uzupełniamy wnioski oraz komunikujemy się z urzędami.

Przydatne linki:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach