Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – jak uzyskać?

 • ustal warunki wykonywania pracy z cudzoziemcem (rodzaj umowy, termin wykonywania pracy, miejsce wykonywania pracy, stanowisko, wysokość wynagrodzenia)
 • prześlij nam pełnomocnictwo
 • skany wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca
 • oświadczenie o niekaralności pracodawcy

Zamów oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy przez internet >>

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

W celu rejestracji oświadczenia reprezentujemy podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi przed powiatowym urzędem pracy właściwym ze względu na jego siedzibę lub miejsce stałego pobytu.

Powiatowy Urząd Pracy wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń w terminie 7-14 dni roboczych.

Otrzymujesz dokument potwierdzający wpis oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy dla cudzoziemca do rejestru. Jednocześnie informujemy o tym, co powinieneś wykonać w kolejnych krokach.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenia dla obcokrajowców można uzyskać, jeżeli są obywatelami Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce na podstawie tego oświadczenia różni się od standardowego zezwolenia o pracę typu A tym, że nie trzeba przeprowadzać testu rynku pracy. Test rynku pracy to procedura weryfikacji przeprowadzana przez właściwy dla siedziby pracodawcy powiatowy urząd pracy, sprawdzająca, czy potrzeby kadrowe pracodawcy mogą być zaspokojone na lokalnym rynku pracy, w ramach rekrutacji prowadzonej przez urząd pracy.

Jak złożyć wniosek oświadczenie na pracę, czyli oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

 • Oświadczenie na pracę jest wpisywane do ewidencji oświadczeń przez powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu pracodawcy.
 • Oświadczenie  dla cudzoziemca trzeba złożyć przed podjęciem przez niego pracy. Zatrudnienie obcokrajowca jest możliwe oraz legalne, dopiero po wpisie oświadczenia do ewidencji oświadczeń przez właściwy urząd pracy.
 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla zameldowania lub siedziby firmy. Nie wszystkie powiatowe urzędy pracy akceptują formę papierową, także może być koniecznym składania oświadczeń wyłącznie online, za pośrednictwem portalu praca.gov.pl
 • Oświadczenie powierzenia pracy składa się w imieniu pracodawcy. 

Do oświadczenia na pracę trzeba dołączyć następne dokumenty:

 •  skan ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu podróży – w przypadku, gdy pracodawca jest osobą fizyczną
 • skan wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek oświadczenie na pracę
 • zaświadczenie o niekaralności pracodawcy
 • kopię wypisu z rejestru (rejestry inne niż KRS, CEIDG)
 • dowód wpłaty za złożenie oświadczenia
 • pełnomocnictwo (jeśli w sprawie występujesz przez pełnomocnika)

Urząd rozpatrujący sprawę może zażądać przedstawienia oryginałów dokumentów, kopie (skany), których zostały złożone. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zawierać tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.  Jeśli oświadczenie dla cudzoziemca spełnia wszystkie wymagania, to pracownik urzędu wpisze oświadczenie do ewidencji.

Termin rozpatrzenia złożonego oświadczenia na pracę

W sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego urząd pracy wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji w ciągu 7 dni. Przy przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego – nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia powierzenia pracy. W sprawach szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące od dnia złożenia oświadczenia.

Zalecamy uwzględniać ww. terminy przed planowanym złożeniem oświadczenia w celu zatrudnienia cudzoziemca. Jeżeli oświadczenie na pracę zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pracodawca powinien pisemnie powiadomić właściwy powiatowy urząd pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca.

Przy zatrudnieniu cudzoziemca pracodawca zobowiązany  podpisać z nim umowę na warunkach określonych w oświadczeniu powierzenia pracy oraz przestrzegać wszystkich obowiązków wynikających z powierzania pracy, a także obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemca wynikających z innych przepisów.

Przydatne linki:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy