Zezwolenie na pracę. Jak uzyskać?

Zezwolenie na pracę wydawane jest przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego bądź ze względu na siedzibę podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany.
Co będziemy potrzebowali:

  • ustal warunki wykonywania pracy z cudzoziemcem: (stanowisko, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy, rodzaj oraz okres umowy)
  • prześlij nam pełnomocnictwo
  • oświadczenie o niekaralności pracodawcy
  • skan wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca
  • informacja starosty (jeżeli potrzebujesz dla danego stanowiska)
  • potwierdzenie spełnienia wymagań wskazanych w informacji starosty

Zamów zezwolenie przez internet >>

Zezwolenie na pracę

Legalizacja pracy cudzoziemców w Polsce

Legalizacja pracy polega na tym, aby sprawdzić, czy powinieneś uzyskać pozwolenie na pracę dla cudzoziemca.

Zatrudnienie  cudzoziemca w Polsce potrzebuje odpowiedniego dokumentu legalizującego jego pracę. Są przypadki, kiedy nie będziesz potrzebować zezwolenia dla cudzoziemca. 

Przede wszystkim nie musisz składać wniosek na zezwolenie, jeżeli twój pracownik:

  • jest studentem studiów stacjonarnych
  • absolwentem studiów stacjonarnych wyższych na polskiej uczelni lub szkoły ponadpodstawowej w RP
  • jest obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, który wykonuje pracę poza zakresem działalności, w których jest wydawane zezwolenie na pracę sezonową, przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy
  • posiada ważną Kartę Polaka

Z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę zwolnieni są także  inne kategorie cudzoziemców.

Jeżeli twojego pracownika nie dotyczy żadna kategoria, zwolnionych z posiadania zezwolenia na pracę. Należy złożyć wniosek o odpowiednie pozwolenie na pracę.

Rodzaje zezwoleń na pracę

Jakie wojewódzkie zezwolenie na pracę potrzebujesz, żeby zatrudnić cudzoziemca?

Zezwolenie na pracę jest dokumentem, uprawniającym cudzoziemca do legalnej pracy w Polsce.

Przepisy określają następujące typy zezwoleń na pracę:

Zezwolenie na pracę typ A

Wniosek o zezwolenie na pracę typu A dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Polski. Oraz którego pracodawca prowadzi działalność na terytorium RP.

Przedłużenie zezwolenia na pracę przydziela się na wniosek pracodawcy. Trzeba złożyć nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.

Zezwolenie na pracę typ B

Wniosek na zezwolenie trzeba złożyć, gdy cudzoziemiec będzie pełnił funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo prowadzi sprawy spółki komandytowej, lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Zezwolenie na pracę typ C

To zezwolenie dla cudzoziemca urząd wydaje, kiedy pracownik, wykonuje pracę w pracodawcy zagranicznego. Po pierwsze, pracodawca deleguje go na terytorium RP na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym. Po drugie, jest delegowany do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z pracodawcą zagranicznym.

Zezwolenie na pracę typ D

Wojewódzkie zezwolenie tego typu dotyczy cudzoziemca, którypracuje w pracodawcy zagranicznego. Pracodawca nie posiada oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pracownik jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa).

Zezwolenie na pracę typ E

Pozwolenie na pracę dla cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w zezwoleniach typu B, C, D.

Zezwolenie na pracę typ S

Jest to zezwolenie sezonowe oraz dotyczy cudzoziemca, który jest zatrudniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie działalności określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. (tj. rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo, gastronomia i zakwaterowanie).

O odpowiednie pozwolenie na pracę występuje pracodawca, który ma na celu zatrudnienie cudzoziemca.

Wniosek o zezwolenie na pracę typu A, B, C, D, składa się do wojewody właściwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania pracodawcy.

Zezwolenie wojewoda wydaje w formie decyzji administracyjnej.

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę osobiście składa cudzoziemiec.  Zamierza przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące i jeżeli głównym celem jego pobytu jest wykonywanie pracy w Polsce. Cudzoziemiec powinien dołączyć do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wypełniony przez pracodawcę załącznik nr 1. O wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę cudzoziemiec wnioskuje do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego pobytu. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę pozwala na legalizację pracy i pobytu cudzoziemców w ramach jednej procedury. Cudzoziemcowi, po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na terytorium Polski, wydawana jest karta pobytu. Aby otrzymać dokumenty uprawniające cudzoziemca do pracy na terytorium  RP, zalecamy skorzystać z pomocy naszych specjalistów.

Legalizujemy pracę i pobyt cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zapraszamy do kontaktu!

 

Przydatne linki:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy