Pomo┼╝emy Ci uzyska─ç odpowiednie zezwolenie na pobyt, ┼╝eby legalnie przebywa─ç w Polsce. Po z┼éo┼╝eniu wniosku w zale┼╝no┼Ťci od przes┼éanek ubiegania si─Ö o pobyt jest wydawana karta pobytu.

Zezwolenie na pobyt przez internet || zam├│w >>

Karta jest dokumentem pobytowym wydawanym cudzoziemcom, kt├│rym udzielono w Polsce zezwolenia na:

W rezultacie karta pobytu potwierdza to┼╝samo┼Ť─ç cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Polski.
Zezwolenie na pobyt w okresie jego wa┼╝no┼Ťci uprawnia, wraz z dokumentem podr├│┼╝y, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczno┼Ťci uzyskania wizy.

Chcesz przedłużyć swój pobyt w Polsce, ale nie wiesz, co masz robić oraz jaki wniosek złożyć?
Skontaktuj si─Ö z nami!

Uzyskamy dla ciebie twoj─ů kart─Ö pobytu!

Zezwolenie na pobyt

Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce

Legalizacja pobytu jest skomplikowanym oraz d┼éugotrwa┼éym procesem. Aby otrzyma─ç zezwolenie na pobyt, musisz dokona─ç sporo formalno┼Ťci. Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt w Polsce cudzoziemcowi jest wydawana karta pobytu. Karta pobytu jest dokumentem umo┼╝liwiaj─ůcym legalny pobyt cudzoziemca na terytorium Polski. Jest przyznawana cudzoziemcom, posiadaj─ůcych zezwolenie na pobyt sta┼éy lub pobyt czasowy. Legalizacja pobytu cudzoziemca wymaga z┼éo┼╝enia odpowiednich wniosk├│w w odpowiednich urz─Ödach. Wniosek na pobyt mo┼╝e sk┼éada─ç cudzoziemiec, kt├│ry ma zamiar przed┼éu┼╝y─ç sw├│j pobyt w Polsce lub chce osiedli─ç si─Ö na terytorium Polski. W przypadku przed┼éu┼╝enia pobytu obcokrajowiec mo┼╝e otrzyma─ç zezwolenie na pobyt czasowy. 

Wniosek na zezwolenie nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç w urz─Ödzie wojew├│dzkim w┼éa┼Ťciwym ze wzgl─Ödu na miejsce pobytu cudzoziemca. Cudzoziemiec sk┼éada wniosek osobi┼Ťcie, nie p├│┼║niej ni┼╝ w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres niezb─Ödny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Polski powy┼╝ej 3 miesi─Öcy do 3 lat, z mo┼╝liwo┼Ťci─ů ubiegania si─Ö o kolejne zezwolenie. Je┼╝eli cudzoziemiec ma zamiar osiedli─ç si─Ö w Polsce, przede wszystkim potrzebuje z┼éo┼╝y─ç wniosek na pobyt sta┼éy.

Zezwolenie na pobyt sta┼éy udzielane jest w przypadkach okre┼Ťlonych w art. 195 ustawy o cudzoziemcach, na czas nieoznaczony.  Pierwsza karta pobytu wydawana jest na okres 10 lat.  Jednak trzeba pami─Öta─ç, ┼╝eby uzyska─ç kolejn─ů kart─Ö pobytu przed up┼éywem okresu jej wa┼╝no┼Ťci. Dlatego cudzoziemiec nie musi ponownie sk┼éada─ç wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt. Wa┼╝nym aspektem jest, ┼╝e cudzoziemiec, posiadaj─ůcy zezwolenie na pobyt sta┼éy uprawniony jest do wykonywania pracy na terytorium Polski bez konieczno┼Ťci posiadania zezwolenia na prac─Ö.

Niezb─Ödne dokumenty do wniosku o zezwolenie na pobyt

  • wype┼éniony oraz podpisany  wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt
  • cztery aktualne fotografie
  • kserokopia wa┼╝nego dokumentu podr├│┼╝y (orygina┼é do wgl─ůdu)
  • dokumenty potwierdzaj─ůce spe┼énienie przes┼éanek udzielenia zezwolenia na pobyt  oraz danych zawartych we wniosku
  • dow├│d uiszczenia op┼éaty skarbowej

Dokumenty sporz─ůdzone w j─Özyku obcym, nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç wraz z ich t┼éumaczeniem na j─Özyk polski, dokonanym przez t┼éumacza przysi─Ög┼éego. Je┼╝eli wniosek na zezwolenie zosta┼é z┼éo┼╝ony w trakcie legalnego pobytu cudzoziemca, nie zawiera brak├│w formalnych lub zosta┼éy one  uzupe┼énione w terminie, wojewoda zamieszcza w dokumencie podr├│┼╝y cudzoziemca odcisk stempla. Stempel w paszporcie potwierdza z┼éo┼╝enie wniosku. W rezultacie pobyt cudzoziemca uwa┼╝a si─Ö za legalny od dnia z┼éo┼╝enia wniosku, do dnia, w kt├│rym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stanie si─Ö ostateczna.

Czas rozpatrzenia wniosku na pobyt

Wojewoda wydaje decyzj─Ö o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy nie wcze┼Ťniej ni┼╝ po up┼éywie 1 miesi─ůca od dnia wszcz─Öcia post─Öpowania. Jednak, je┼Ťli cudzoziemiec nie zgadza si─Ö z  otrzyman─ů decyzj─ů, mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç odwo┼éanie do Szefa Urz─Ödu do Spraw Cudzoziemc├│w w Warszawie, za po┼Ťrednictwem wojewody, kt├│ry wyda┼é decyzj─Ö. Odwo┼éania nale┼╝y sk┼éada─ç w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Od decyzji Szefa Urz─Ödu do Spraw Cudzoziemc├│w, cudzoziemiec mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç skarg─Ö do s─ůdu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia dor─Öczenia decyzji.

Przydatne linki:

Urz─ůd do Spraw Cudzoziemc├│w