Zezwolenie na pobyt przez Pomorski Urząd Wojewódzki – kogo dotyczy?

Cudzoziemcy mogą starać się o zezwolenie na pobyt w Polsce w zależności od spełnienia odpowiednich przesłanek. W Polsce są następne rodzaje zezwoleń na pobyt:

Cudzoziemiec, który ma zamiar przedłużyć swój pobyt lub chce osiedlić się w Polsce, może starać się o zezwolenie na pobyt.

Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Polski powyżej 3 miesięcy do 3 lat, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenie.

Na pobyt stały udziela się na czas nieoznaczony tak samo jak przy zezwoleniu na pobyt rezydenta długoterminowego UE. 

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE dotyczy cudzoziemca, który przebywa w Polsce legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku. 

Po udzieleniu zezwolenia na pobyt jest wydawana karta pobytu. Pierwsza karta pobytu wydawana jest na okres 10 lat. Jednak trzeba pamiętać, żeby uzyskać kolejną kartę pobytu przed upływem okresu jej ważności. Zezwolenie na pobyt uprawnia cudzoziemca do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

Kto może złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt Pomorski Urząd Wojewódzki?

Wniosek o zezwolenie na pobyt należy złożyć w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Jeśli miejsce pobytu cudzoziemca jest województwo pomorskie, wtedy dokumenty można złożyć przez Pomorski Urząd Wojewódzki. Dokumenty o zezwolenie na pobyt przez Pomorski Urząd Wojewódzki cudzoziemiec składa osobiście. Trzeba pamiętać, że wniosek można złożyć nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski.

Wniosek o zezwolenie na pobyt można zamówić przez internet >>

zezwolenie na pobyt Pomorski Urząd Wojewódzki

 

Niezbędne dokumenty do wniosku o zezwolenie na pobyt Pomorski Urząd Wojewódzki

  • wypełniony oraz podpisany  wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt
  • cztery aktualne fotografie
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu)
  • dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek udzielenia zezwolenia na pobyt  oraz danych zawartych we wniosku
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Jeśli dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć ich z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Gdy wniosek na zezwolenie został złożony w trakcie legalnego pobytu cudzoziemca i nie zawiera braków formalnych, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla. Stempel w paszporcie potwierdza złożenie wniosku. Pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt przez Pomorski Urząd Wojewódzki, do dnia wydania decyzji w tej sprawie.

Przy legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce mogą przydać się również dokumenty oraz usługi dodatkowe || sprawdź >>

Czas rozpatrzenia wniosku o zezwolenie na pobyt 

W przypadku postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy termin na załatwienie wynosi 60 dni. Termin ten biegnie od dnia, w którym nastąpiło ostatnie z następujących zdarzeń:

1) cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy osobiście lub nastąpiło jego osobiste stawiennictwo w urzędzie wojewódzkim po złożeniu tego wniosku, chyba że wobec cudzoziemca nie stosuje się wymogu osobistego stawiennictwa, lub

2) cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, który nie zawiera braków formalnych lub zostały one uzupełnione, lub

3) cudzoziemiec przedłożył dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku.

W przypadku postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały oraz rezydenta długoterminowego UE, decyzję wydaje się w terminie 6 miesięcy. Termin ten biegnie od wystąpienia takich samych zdarzeń jak w przypadku postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy. Postępowanie odwoławcze w każdej z powyższych spraw wynosi 90 dni licząc od dnia przekazania odwołania. Jeżeli odwołanie nie spełnia wymogów przewidzianych przepisami prawa, termin ten, biegnie od dnia uzupełnienia braków.

Pobyt cudzoziemca w trakcie oczekiwania na zezwolenie

Jeśli cudzoziemiec złożył wniosek o zezwolenie na pobyt przez Pomorski Urząd Wojewódzki w okresie legalnego pobytu i nie zawierał on braków formalnych, wojewoda zamieści w dokumencie podróży odcisk stempla. Stempel jest potwierdzeniem złożenia wniosku na pobyt przez cudzoziemca. Więc jego pobyt jest legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie stanie się ostateczna. Trzeba jednak pamiętać, iż umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen. Można jedynie wyjechać do kraju pochodzenia. Jeżeli cudzoziemiec pochodzi z państwa objętego obowiązkiem wizowym, musi uzyskać wizę, żeby powrócić do Polski.

 

Przydatne linki:

Pomorski Urząd Wojewódzki 

Inne artykuły