Kogo dotyczy zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ A -Toruń ?

Jeśli zatrudniasz cudzoziemców spoza UE, EOG i Szwajcarii, będziesz potrzebował zezwolenia na pracę dla swoich pracowników.  Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ A jest wydawane przez właściwego wojewodę. W związku z tym, wniosek o zezwolenie na pracę składa pracodawca do urzędu wojewódzkiego. Jeżeli siedziba lub miejsce zamieszkania pracodawcy znajduje się na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego, wtedy bez wątpienia wniosek o zezwolenie można złożyć w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typ A dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Polski na podstawie umowy z podmiotem. Zezwolenie to dotyczy pracy wykonywanej w tego konkretnego pracodawcy. Trzeba pamiętać, że nie jest ono ważne w przypadku zatrudnienia w innego pracodawcy. Jednocześnie, zatrudniając cudzoziemca trzeba wiedzieć jakiego zezwolenia na pracę potrzebujesz.

Sprawdź rodzaje zezwoleń na pracę >>

Jak uzyskać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ A – Toruń?

Wniosek o zezwolenie na pracę należy złożyć przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Toruniu. O zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ A – Toruń można starać się osobiście lub zamówić przez serwis internetowy online.

Zezwolenia na pracę dla cudzoziemca || zamów >> 

Również można zatrudnić cudzoziemca na podstawie procedury uproszczonej – oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Na podstawie oświadczenia można zatrudnić wyłącznie cudzoziemców, jeżeli są obywatelami Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi  || zamów >>

Potrzebne dokumenty do wniosku o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ A – Toruń

W zależności od tego, czy pracodawcą jest osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG lub pracodawcą zarejestrowanym w KRS lista niezbędnych dokumentów będzie się trochę różnić. Bez względu na to, aby uzyskać zezwolenie na pracę typ A trzeba złożyć podstawowe dokumenty:

  • wniosek o wydanie zezwolenia na pracę
  • zaświadczenie o niekaralności pracodawcy
  • kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca
  • oryginał informacji starosty właściwego ze względu główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca
  • dokumenty potwierdzające spełnianie przez cudzoziemca wymagań, określonych w informacji starosty
  • dokumenty potwierdzające zwolnienie z obowiązku załączenia informacji starosty

 Być może potrzebne będzie zaświadczenie o niekaralności przy zatrudnieniu cudzoziemca. Konieczność przedstawienia zaświadczenia z KRK przede wszystkim zależy od stanowiska pracy, na jakim zostanie zatrudniony oraz zakresu wykonywanych obowiązków przez cudzoziemca.

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ A Toruń

Kiedy nie jest potrzebna do wniosku informacja starosty 

  • gdy starasz się o przedłużenie zezwolenia na pracę dla tego samego cudzoziemca i na tym samym stanowisku
  • stanowisko, na które zatrudnia się cudzoziemiec, jest w wykazie zawodów i rodzajów pracy, niewymagających uwzględnienia informacji starosty
  • odrębne przepisy zwalniają z obowiązku uzyskania opinii starosty

Okres na jaki jest wydawane zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ A – Toruń

Ważnym aspektem jest to, że okres ważności zezwolenia na pracę różnie się w zależności od tego, na jakiej podstawie cudzoziemiec wykonuje pracę na rzecz pracodawcy. Jeśli cudzoziemiec jest osobą pełniącą funkcję w zarządzie osoby prawnej, która na dzień złożenia wniosku zatrudnia powyżej 25 osób,  zezwolenie na pracę może zostać wydane na okres pięć lat. W razie delegowania cudzoziemca przez pracodawcę zagranicznego w celu realizacji usługi eksportowej wojewoda wydaje zezwolenie na pracę na okres delegowania.  Trzeba zaznaczyć również, że zezwolenie na pracę wojewoda wydaje na czas określony, nie dłuższy jednak niż trzy lata z możliwością przedłużenia. 

Przy legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce mogą przydać się również dokumenty oraz usługi dodatkowe || sprawdź >>

 

Przydatne linki:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy