Starać się o zezwolenie na pobyt stały w Chełmie cudzoziemiec może, gdy zachodzą poniższe okoliczności oraz gdy jest:

  • małoletnim dzieckiem polskiego obywatela
  • małoletnim dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  • małżonkiem obywatela RP
  • osobą o polskim pochodzeniu, która zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • posiadaczem ważnej Karty Polaka, który zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zezwolenie na pobyt stały może zostać również udzielone w innych przypadkach określonych w ustawie o cudzoziemcach. Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt stały w Chełmie, wydawana jest karta pobytu stałego. Zezwolenie na pobyt udzielane jest na czas nieoznaczony. Na jego podstawie wydawana jest karta pobytu, ważna przez 10 lat. W karcie pobytu, wydanej cudzoziemcowi jest adnotacja „dostęp do rynku pracy”. Trzeba pamiętać jednak, że zezwolenie na pobyt stały wygasa z mocy prawa z dniem uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub nabycia obywatelstwa polskiego.

Jak złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt?

Wniosek o zezwolenie na pobyt stały należy złożyć w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Jeśli miejsce pobytu cudzoziemca jest województwo lubelskie, wtedy dokumenty można złożyć przez delegaturę Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie. Dokumenty o zezwolenie na pobyt stały w Chełmie cudzoziemiec składa osobiście. Trzeba pamiętać, że wniosek można złożyć nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski.

W przypadku cudzoziemca, który jest osobą małoletnią wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały składają rodzice. Mogą również to być ustanowieni przez sąd opiekunowie, jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów. Przy składaniu wniosku o zezwolenie na pobyt stały cudzoziemcowi, który w dniu złożenia wniosku nie ukończył 6 roku życia, nie jest wymagana jego obecność.

Wniosek o zezwolenie na pobyt można zamówić przez internet >>

Zezwolenie na pobyt stały w Chełmie

Niezbędne dokumenty do wniosku o zezwolenie na pobyt stały

  • wypełniony oraz podpisany wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt
  • cztery aktualne fotografie
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu)
  • dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek udzielenia zezwolenia na pobyt oraz danych zawartych we wniosku
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Jeśli dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć ich z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Gdy wniosek o zezwolenie na pobyt stały w Chełmie złożony w trakcie legalnego pobytu cudzoziemca i nie zawiera braków formalnych, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla. Stempel w paszporcie potwierdza złożenie wniosku. Pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt stały w Chełmie, do dnia wydania decyzji w tej sprawie.

Czas rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt 

W przypadku postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały w Chełmie termin na załatwienie wynosi 6 miesięcy. Termin ten biegnie od dnia, w którym nastąpiło ostatnie z następujących zdarzeń:

1) cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały osobiście lub nastąpiło jego osobiste stawiennictwo w urzędzie wojewódzkim po złożeniu tego wniosku, chyba że wobec cudzoziemca nie stosuje się wymogu osobistego stawiennictwa, lub

2) cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, który nie zawiera braków formalnych lub zostały one uzupełnione, lub

3) cudzoziemiec przedłożył dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku.

Pobyt cudzoziemca w trakcie oczekiwania na decyzję w sprawie

Jeśli cudzoziemiec złożył wniosek o zezwolenie na pobyt stały w Chełmie w okresie legalnego pobytu i nie zawierał on braków formalnych, wojewoda zamieści w dokumencie podróży odcisk stempla. Stempel jest potwierdzeniem złożenia wniosku na pobyt przez cudzoziemca. Więc jego pobyt jest legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie stanie się ostateczna.

Trzeba jednak pamiętać, iż umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen. Można jedynie wyjechać do kraju pochodzenia. Jeżeli cudzoziemiec pochodzi z państwa objętego obowiązkiem wizowym, musi uzyskać wizę, żeby powrócić do Polski. Na koniec trzeba zaznaczyć, że karta pobytu stałego dla cudzoziemca wydawana jest tylko po udzieleniu pozytywnej decyzji o zezwolenie na pobyt stały w Chełmie. Jeśli cudzoziemiec nie zgadza się z  otrzymaną decyzją, może złożyć odwołanie. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Złożenie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Przydatne linki:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Inne artykuły