Jeżeli cudzoziemiec udowodni konieczność zamieszkania na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 3 miesiące, wtedy może składać wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy we Włocławku można, jeżeli zachodzą poniższe okoliczności oraz cudzoziemiec ma zamiar:

 • mieszkać i pracować w Polsce
 • chce mieszkać w Polsce i pracować w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • przebywać w Polsce i studiować na wyższych studiach stacjonarnych lub jest absolwentem polskiej uczelni, poszukującym pracy
 • chce przebywać w Polsce i prowadzić działalność gospodarczą
 • przebywać w Polsce w związku z wykonywaniem pracy sezonowej
 • jest członkiem rodziny cudzoziemca i chce zalegalizować swój pobyt w Polsce
 • mieszka w Polsce i chce zalegalizować pobyt członków swojej rodziny
 • jest małżonkiem dzieckiem małżonka obywatela RP, albo innym członkiem rodziny obywatela Polski

Wniosek o zezwolenie można składać także, gdy zachodzą inne okoliczności, uzasadniające twój pobyt w Polsce. Zezwolenie na pobyt czasowy we Włocławku udziela się cudzoziemcom na okres do 3 lat. Na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy jest wydawana karta pobytu czasowego, uprawniająca do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

Jak złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy?

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy należy złożyć w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Jeśli miejsce pobytu cudzoziemca jest województwo kujawsko-pomorskie, wtedy dokumenty można złożyć przez delegaturę Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku. Dokumenty o zezwolenie na pobyt czasowy we Włocławku cudzoziemiec składa osobiście. Trzeba pamiętać, że wniosek można złożyć nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski.

Wniosek o zezwolenie na pobyt można zamówić przez internet >>

Zezwolenie na pobyt czasowy we Włocławku

Niezbędne dokumenty do wniosku o zezwolenie na pobyt 

 • wypełniony oraz podpisany wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt
 • cztery aktualne fotografie
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu)
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek udzielenia zezwolenia na pobyt oraz danych zawartych we wniosku
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Jeśli dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć ich z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Gdy wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy we Włocławku został złożony w trakcie legalnego pobytu cudzoziemca i nie zawiera braków formalnych, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla. Stempel w paszporcie potwierdza złożenie wniosku. Pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy we Włocławku, do dnia wydania decyzji w tej sprawie.

Przy legalizacji pobytu mogą przydać się również dokumenty oraz usługi dodatkowe || sprawdź >>

Czas rozpatrzenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy we Włocławku

W przypadku postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy we Włocławku termin na załatwienie wynosi 60 dni. Termin ten biegnie od dnia, w którym nastąpiło ostatnie z następujących zdarzeń:

1) cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy osobiście lub nastąpiło jego osobiste stawiennictwo w urzędzie wojewódzkim po złożeniu tego wniosku, chyba że wobec cudzoziemca nie stosuje się wymogu osobistego stawiennictwa, lub

2) cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, który nie zawiera braków formalnych lub zostały one uzupełnione, lub

3) cudzoziemiec przedłożył dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku.

Pobyt cudzoziemca w trakcie oczekiwania na zezwolenie

Jeśli cudzoziemiec złożył wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy we Włocławku w okresie legalnego pobytu i nie zawierał on braków formalnych, wojewoda zamieści w dokumencie podróży odcisk stempla. Stempel jest potwierdzeniem złożenia wniosku na pobyt przez cudzoziemca. Więc jego pobyt jest legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie stanie się ostateczna. Trzeba jednak pamiętać, iż umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen. Można jedynie wyjechać do kraju pochodzenia. Jeżeli cudzoziemiec pochodzi z państwa objętego obowiązkiem wizowym, musi uzyskać wizę, żeby powrócić do Polski.

Przydatne linki:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Inne artykuły