Jak uzyskać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ A w Elblągu?

Jeśli zatrudniasz cudzoziemców spoza UE, EOG i Szwajcarii, będziesz potrzebował zezwolenia na pracę dla swoich pracowników.  Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ A jest wydawane przez właściwego wojewodę. W związku z tym, wniosek o zezwolenie na pracę składa pracodawca do urzędu wojewódzkiego. Jeżeli siedziba lub miejsce zamieszkania pracodawcy znajduje się na terytorium województwa warmińsko-mazurskiego, wtedy bez wątpienia wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ A można złożyć przez delegaturę Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typ A dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Polski na podstawie umowy z podmiotem. Zezwolenie to dotyczy pracy wykonywanej w tego konkretnego pracodawcy. Trzeba pamiętać, że nie jest ono ważne w przypadku zatrudnienia w innego pracodawcy. Jednocześnie, zatrudniając cudzoziemca trzeba wiedzieć jakiego zezwolenia na pracę potrzebujesz.

Sprawdź rodzaje zezwoleń na pracę >>

Gdzie złożyć wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ A w Elblągu?

Wniosek o zezwolenie na pracę należy złożyć przez delegaturę Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu. O zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ A w Elblągu można starać się osobiście lub zamówić przez serwis internetowy online.

Zezwolenia na pracę dla cudzoziemca || zamów >> 

Również można zatrudnić cudzoziemca na podstawie procedury uproszczonej – oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Na podstawie oświadczenia można zatrudnić wyłącznie cudzoziemców, jeżeli są obywatelami Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi  || zamów >>

Potrzebne dokumenty do wniosku o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ A w Elblągu

W zależności od tego, czy pracodawcą jest osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG lub pracodawcą zarejestrowanym w KRS lista niezbędnych dokumentów będzie się trochę różnić. Bez względu na to, aby uzyskać zezwolenie na pracę typ A trzeba złożyć podstawowe dokumenty:

  • wniosek o wydanie zezwolenia na pracę
  • zaświadczenie o niekaralności pracodawcy
  • kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca
  • oryginał informacji starosty właściwego ze względu główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca
  • dokumenty potwierdzające spełnianie przez cudzoziemca wymagań, określonych w informacji starosty
  • dokumenty potwierdzające zwolnienie z obowiązku załączenia informacji starosty

Być może potrzebne będzie zaświadczenie o niekaralności przy zatrudnieniu cudzoziemca. Konieczność przedstawienia zaświadczenia z KRK przede wszystkim zależy od stanowiska pracy, na jakim zostanie zatrudniony oraz zakresu wykonywanych obowiązków przez cudzoziemca.

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ A w Elblągu

Kiedy nie jest potrzebna do wniosku informacja starosty 

  • gdy starasz się o przedłużenie zezwolenia na pracę dla tego samego cudzoziemca i na tym samym stanowisku
  • stanowisko, na które zatrudnia się cudzoziemiec, jest w wykazie zawodów i rodzajów pracy, niewymagających uwzględnienia informacji starosty
  • odrębne przepisy zwalniają z obowiązku uzyskania opinii starosty

Okres na jaki jest wydawane zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ A w Elblągu

Ważnym aspektem jest to, że okres ważności zezwolenia na pracę różnie się w zależności od tego, na jakiej podstawie cudzoziemiec wykonuje pracę. Jeśli cudzoziemiec jest osobą pełniącą funkcję w zarządzie osoby prawnej, która na dzień złożenia wniosku zatrudnia powyżej 25 osób,  zezwolenie na pracę może zostać wydane na okres pięć lat. W razie delegowania cudzoziemca przez pracodawcę zagranicznego w celu realizacji usługi eksportowej wojewoda wydaje zezwolenie na pracę na okres delegowania.  Trzeba zaznaczyć również, że zezwolenie na pracę wojewoda wydaje na czas określony. Jednak okres ważności zezwolenia jest nie dłuższy niż trzy lata z możliwością przedłużenia. 

Przy legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce mogą przydać się również dokumenty oraz usługi dodatkowe || sprawdź >>

 

Przydatne linki:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Inne artykuły