Cudzoziemcy, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, mogą wykonywać pracę wyłącznie na warunkach określonych w tym zezwoleniu.  Zmiana warunków pracy wymaga złożenia nowego wniosku albo złożenia wniosku o zmianę decyzji o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. 

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę może być zmienione w każdym czasie ważności tego zezwolenia, przede wszystkim, jeżeli cudzoziemiec zamierza wykonywać pracę:

1) u innego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy

2) u innego pracodawcy użytkownika lub 

3) zmianie podlega stanowisko, na jakim cudzoziemiec ma wykonywać pracę

4) zmienione wynagrodzenie, które ma otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku

5) zmienia się wymiar czasu pracy lub rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę.

Jak zmienić jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę?

Zezwolenie na pobyt można zmienić na wniosek cudzoziemca. Istotnie jest to, żeby wniosek złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca. Złożenie wniosku nie wymaga osobistego stawiennictwa cudzoziemca w urzędzie, dlatego można go przesłać pocztą. Wniosek należy złożyć w terminie 15 dni roboczych od dnia wystąpienia okoliczności wymuszających konieczność zmiany zezwolenia. 

Rozpatrzenie wniosku o zmianę zezwolenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 220 zł (połowa stawki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę).

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku zmiany decyzji, zmianie nie podlega okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Również zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę nie wiąże się z wymianą karty pobytu, która już została wydana.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
Karta pobytu czasowego

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o zmianę zezwolenia

  • wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt
  • załącznik nr 1 do wniosku 
  • kserokopia pierwszej strony paszportu cudzoziemca
  • kserokopia decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, która podlega zmianie
  • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
  • aktualny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego

Czas oczekiwania na decyzję w sprawie zmiany zezwolenia

Wojewoda wydaje decyzję w sprawie zmiany zezwolenia w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku oraz dokumentów wymaganych do jego rozpoznania. W przypadku, jeśli wniosek zawiera braki formalne lub cudzoziemiec nie załączy wszystkich wymaganych dokumenty, termin ten trzeba liczyć po uzupełnieniu braków, zgodnie z wezwaniem wojewody.

 

Przydatne linki:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach