Zatrudnienie cudzoziemców - projekt nowej ustawy Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce masowo się zwiększa. Odpowiednio taka sytuacja spowodowała wyodrębnienie przepisów, dotyczących zatrudnienia cudzoziemców z dotychczasowej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 13.09.2022 roku został opublikowany projekt nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Nowa ustawa przewiduje usprawnienie procedur zatrudnienia cudzoziemców oraz ma na celu ułatwić cały proces i przyspieszyć załatwienie spraw. Po wprowadzeniu zmian dostęp do polskiego rynku pracy dla cudzoziemców stanie się łatwiejszy.

 

Zatrudnienie cudzoziemców – główne zmiany wprowadzone ustawą

  • Pełna elektronizacja procedur związanych z uzyskaniem zezwolenia na pracę cudzoziemców

W celu rzeczywistego skrócenia terminów wydawania zezwoleń na pracę oraz usprawnienia procesu rozpatrywania spraw w tym zakresie projekt ustawy przewiduje pełną elektronizację procedury wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. Wnioski o zezwolenie na pracę oraz wpis oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji będą składane elektronicznie. Centralna Baza Ofert Pracy (CBOP) zostanie ulepszona oraz będzie stosowana do oceny wysokości wynagrodzeń cudzoziemców w porównaniu do kwot, które są oferowane na lokalnym rynku pracy. System teleinformatyczny umożliwi również kontakt cudzoziemca z organem wydającym zezwolenia na pracę. Będzie to możliwe poprzez konto, którego założenie będzie obowiązkowe zarówno dla pracodawcy, jak i cudzoziemca. Poprzez konto cudzoziemiec będzie mógł sprawdzić mi.in. czy wydano zezwolenie na pracę.

  • Likwidacja testu rynku pracy

Nowa ustawa nie przewiduje wymogu przedstawienia w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pracę informacji starosty. Czyli tzw. testu rynku pracy o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy. Wobec tego zatrudnienie cudzoziemców dla pracodawcy będzie trochę łatwiejsze. Dzięki temu nie będzie musiał dokonywać szeregu czynności związanych z uzyskaniem takiej informacji starosty. Rezygnacja z testu rynku pracy oraz elektronizacja procedur ma na celu skrócić i uprościć postępowania w sprawach o zatrudnienie cudzoziemców.

  • Możliwość zwiększenia wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy 

Nowym rozwiązaniem w projekcie ustawy jest możliwość zwiększenia wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy w tygodniu lub miesiącu. Taka zmiana jest możliwa pod warunkiem proporcjonalnego podwyższenia wynagrodzenia bez konieczności zmiany lub uzyskania nowego zezwolenia na pracę.

  • Brak możliwości przedłużenia zezwolenia na pracę 

W nowej ustawie zrezygnowano z odrębnej regulacji przedłużenia zezwolenia na pracę. Natomiast wprowadzono możliwość kontynuacji pracy u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku lub w tym samym rodzaju pracy w procedurze uzyskania kolejnego zezwolenia na pracę na dotychczasowych warunkach. Jednak wniosek o wydanie nowego zezwolenia na pracę trzeba będzie złożyć w okresie ważności poprzedniego zezwolenia na pracę.

  • Zatrudnienie cudzoziemców – wynagrodzenie i wymiar czasu pracy 

Żeby uzyskać zezwolenie na pracę, polski pracodawca będzie musiał zapewnić cudzoziemcowi wynagrodzenia takie samo jak pracownikom wykonującym pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku. Doprecyzowano przepis dotyczący wymogu, by wynagrodzenie nie było niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Wymiar czasu pracy nie może być niższy niż ¼ etatu lub10 godzin tygodniowo. Będzie można zmienić warunki określone w zezwoleniu na pracę. Jednak trzeba będzie spełnić przesłanki wydania zezwolenia na pracę. Dokonywanie zmian w treści zezwolenia na pracę będzie w uproszczonym postępowaniu administracyjnym bez konieczności dokonania opłaty związanej z nowym wnioskiem.

  • Kara za nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcom

Wymiar kary grzywny powinien być wymierzony proporcjonalnie do liczby cudzoziemców, którym powierzono pracę nielegalnie w kwocie nie niższej niż 500 zł za jednego cudzoziemca. Przewiduje się, że nowe rozwiązanie wpłynie na zwiększenie dolegliwości kary dla podmiotów, które powierzają nielegalnie pracę wielu cudzoziemcom.

Wejście w życie ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców 

W projekcie przewidziano, że ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia z wyjątkiem niektórych przepisów dotyczących systemów teleinformatycznych. Krótki termin wejścia w życie ustawy wynika z wymogu zrealizowania do końca 2022 r.

Rządowy Proces Legislacyjny

Inne artykuły