Дозвіл на постійне проживання поширюється на:

 • Неповнолітню дитину громадянина Польщі
 • дитину іноземця, якому надано дозвіл на постійне проживання або
 • Неповнолітню дитину іноземця, якому надано дозвіл на проживання довгострокового резидента ЄС
 • Подружжя громадянина Польщі
 • Осіб польського походження, які мають намір оселитися на території Республіки Польща
 • Власника дійсної Карти поляка, який має намір оселитися на території Республіки Польща

Іноземцю, який отримав дозвіл на постійне проживання на території Польщі, видається карта постійного проживання. Дозвіл на постійне проживання видається на невизначений термін.

Дозвіл на постійне проживання

Карта постійного проживання

Необхідні документи:

 • заповнена та підписана заява на постійне проживання
 • чотири актуальні фотографії
 • ксерокопія дійсного проїзного документа (оригінал для перевірки)

Для початку процедури необхідно подати вищезазначені документи.

Додаткові документи відрізняються залежно від мети перебування на території Республіки Польща.

Більше інформації ми надаємо під час особистої консультації.

Допоможемо Вам отримати дозвіл на постійне проживання (karta pobytu)!
Заповнюємо заяви та спілкуємося з адміністраціями.

Zezwolenie na pobyt stały

Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce

Legalizacja pobytu cudzoziemca polega na uzyskaniu odpowiednich dokumentów pozwalających zamieszkać lub osiedlić się na terytorium Polski. Cudzoziemiec, który posiada zezwolenie na osiedlenie się a pobyt stały może bezterminowo przebywać w Polsce. Zezwolenie na pobyt stały a praca oznacza, iż obcokrajowiec posiadający zezwolenie na pobyt stały, nie musi już dodatkowo starać się o zezwolenie na pracę. Osoba, która ma zezwolenie na pobyt stały w Polsce równa się z obywatelami Polski, co znaczy, że ma prawo prowadzić działalność gospodarczą  oraz podejmować pracę na takich samych warunkach jak obywatele RP. Posiadacz zezwolenia na pobyt stały może korzystać ze świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, systemu oświaty, renty socjalnej na takich samych zasadach jak obywateli Polski. W przyszłości zezwolenie na pobyt stały, daje możliwość cudzoziemcowi uzyskać obywatelstwo polskie. Legalizacja pobytu daje sporo upoważnień dla obcokrajowców, którzy mają zamiar osiedlić się w Polce.

Gdzie złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt stały

Wniosek na zezwolenie cudzoziemiec składa, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Kompletny wniosek wraz z odciskami palców złożyć można wyłącznie podczas umówionej wizyty.

Potrzebne dokumenty:

 • wypełniony i podpisany wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały
 • cztery aktualne fotografie
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu)
 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Czas rozpatrzenia wniosku na pobyt stały

W sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały postępowanie powinno  zakończyć się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Czas wydania decyzji zależy również od indywidualnych okoliczności sprawy. 

Status pobytowy cudzoziemca po złożeniu wniosku

Jeśli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały został złożony w trakcie legalnego pobytu cudzoziemca i nie zawierał braków formalnych, wojewoda zamieści odcisk stempla w dokumencie podróży cudzoziemca. Od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały stanie się ostateczna, pobyt cudzoziemca uważa się za legalny. Należy pamiętać, że umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen. Można jedynie wyjechać do kraju pochodzenia. Jeżeli cudzoziemiec pochodzi z państwa objętego obowiązkiem wizowym, musi uzyskać wizę, żeby powrócić do Polski.

Cudzoziemiec, posiadający zezwolenie na pobyt stały otrzymuje kartę pobytu stałego. W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem cudzoziemcowi tego zezwolenia jest adnotacja „dostęp do rynku pracy”.  Trzeba wziąć pod uwagę, iż zezwolenie na pobyt stały wygasa z mocy prawa z dniem uzyskania przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub nabycia obywatelstwa polskiego.

Więcej informacji udzielamy podczas konsultacji osobistej. Pomożemy Ci uzyskać kartę pobytu oraz złożyć wniosek na pobyt stały. Pośredniczymy w uzyskiwaniu zezwoleń na pobyt stały w Polsce.  Uzupełniamy wnioski oraz komunikujemy się z urzędami.