Pobyt i praca cudzoziemców w Polsce – Zmiany w przepisach ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Pobyt i praca cudzoziemców w Polsce

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę cudzoziemców w Polsce

W dniu 29 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 91). Ustawa dokonała  istotnych zmian w zasadach legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Najważniejszy zmiany dotyczą przepisów  regulujących udzielanie i zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Wymogami udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przestały być posiadanie przez cudzoziemca źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu oraz posiadanie przez cudzoziemca zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Według nowych przepisów wynagrodzenie miesięczne cudzoziemca nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca, a zatem również w przypadku, gdy cudzoziemiec wykonuje pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Wprowadzono istotne zmiany w trybie zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Teraz zmiana tego zezwolenia obejmuje zmianę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. Wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę składa się na formularzu według wzoru, określonego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do wniosku o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę trzeba dołączyć załącznik nr 1. Również dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Za zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę trzeba uiścić opłatę skarbową w wysokości 220 zł.  Czyli połowa wysokości stawki opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Termin udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały oraz  rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

W rezultacie dokonano istotnych zmian w zakresie uregulowania terminów załatwiania spraw. W przypadku postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy  termin na załatwienie wynosi 60 dni. Termin ten biegnie od dnia, w którym nastąpiło ostatnie z następujących zdarzeń:

1) cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy osobiście lub nastąpiło jego osobiste stawiennictwo w urzędzie wojewódzkim po złożeniu tego wniosku, chyba że wobec cudzoziemca nie stosuje się wymogu osobistego stawiennictwa, lub

2) cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, który nie zawiera braków formalnych lub zostały one uzupełnione, lub

3) cudzoziemiec przedłożył dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku.

W przypadku postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały oraz rezydenta długoterminowego UE, decyzję wydaje się w terminie 6 miesięcy. Termin ten biegnie od wystąpienia takich samych zdarzeń jak w przypadku postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy. Postępowanie odwoławcze w każdej z powyższych spraw wynosi 90 dni licząc od dnia przekazania odwołania. Jeżeli odwołanie nie spełnia wymogów przewidzianych przepisami prawa, termin ten, biegnie od dnia uzupełnienia braków.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Okres pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń

Zmiana polegała na tym, że okres dopuszczalnej pracy na podstawie oświadczenia jest wydłużony do 24 miesięcy. Dzień rozpoczęcia pracy wskazany w oświadczeniu powinien nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia. Wysokość wynagrodzenia cudzoziemca nie może być niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku. Podsumowując, po wejściu w życie  ustawy,  pobyt i praca cudzoziemców w Polsce stanie się łatwiejszy. Legalizacja pracy i pobytu nie będzie już takim skomplikowanym i czasochłonnym procesem.

Przydatne linki:

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Inne artykuły