Zmiany dotyczące wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie na pracę dla cudzoziemca – zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi złożone od dnia 29 stycznia 2022 r. zostanie wpisane do ewidencji na okres pracy wynoszący 24 miesiące. Dotychczas pracodawca mógł zarejestrować oświadczenie na okres maksymalnie 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy. Wyglądało to tak, że po przepracowaniu 6 miesięcy trzeba było czekać, żeby zarejestrować kolejne oświadczenie na pracę dla cudzoziemca.

Bez wątpienia teraz sytuacja stała się bardzo korzystniejsza zarówno  dla pracodawcy, jak i dla pracownika, ponieważ mogą rejestrować oświadczenie o powierzeniu pracy na 24 miesiące. Nie trzeba czekać, aby starać się o kolejne oświadczenie dla cudzoziemca. Zrobić to można od razu po zakończeniu ważności poprzedniego oświadczenia na pracę.

Warunki uzyskania oświadczenia na pracę dla cudzoziemca

Ważnym aspektem jest to, zę wpisać oświadczenie na pracę dla cudzoziemca do ewidencji będzie możliwe po spełnieniu przesłanek. Pierwszą, jest wynagrodzenie cudzoziemca nie niższe od wysokości wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku. Drugą – data rozpoczęcia pracy wskazana w oświadczeniu nie może nastąpić później niż 6 miesięcy od daty złożenia oświadczenia.

Oświadczenie na pracę dla cudzoziemca

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie modyfikacji uległ obowiązek informacyjny pracodawcy. Po dokonaniu wpisu oświadczenia na pracę dla cudzoziemca do ewidencji oświadczeń, pracodawca powinien pisemnie powiadomić właściwy powiatowy urząd pracy o:

– podjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń;

– niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

Cudzoziemiec lub pracodawca, mogą również informować urząd o zakończeniu pracy na podstawie wpisanego do ewidencji  oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

Podsumowując, trzeba zaznaczyć iż uproszczona procedura zatrudniania cudzoziemców na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy nadal dotyczy tylko obywateli Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Armenii i Ukrainy.

Przydatne linki:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Inne artykuły